Privacy verklaring

(laatste aanpassing januari 2023)

 

Tineke Hummelen | Exprezzit, gevestigd aan Maerten Trompstraat 2-D, 2628RD Delft, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Tineke Hummelen | Exprezzit

Maerten Tromsptraat 2-D

2628RD Delft 

0620260619

Tineke Hummelen is de Functionaris Gegevensbescherming van Exprezzit. Zij is te bereiken via tineke@exprezzit.nl of 06 51 495 857.

Persoonsgegevens,die ik verwerk

Exprezzit verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor-en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via tineke@exprezzit.nl, dan verwijder ik deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Exprezzit verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling.
 • Verzenden van mijn nieuwsbrief of passende aanbieding.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten.
 • Om goederen of diensten bij je af te leveren.
 • Je een persoonlijk kaartje te sturen als onderdeel van een programma of traject.
 • Exprezzit verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.
 • Exprezzit analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Exprezzit neemt wel op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Exprezzit) tussen zit.

Exprezzit gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Word en Excell document: Ik heb beveiligde Word en Excell documenten met daarin gegevens en aanvullende (zelf opgestelde) informatie van cursussen en alle deelnemers aan mijn trainingen en workshops. Reden is om gericht terug te kunnen komen (in een later stadium) op specifieke vragen en behoefte die tijdens een training of workshop zijn ontstaan.Tevens maak ik hierin digitale facturen.
 • Telefoon: Op mijn mobiel sla ik telefoonnummers op van mijn klanten waarmee ik een langere tijd een samenwerking aan ga of waarbij we op afspraak telefonisch contact hebben. Indien er geen sprake meer is van een werkrelatie, en er ook privé geen reden meer is of de wens er is, worden deze telefoonnummers uit mijn telefoon verwijderd.
 • Mail: Het is heel goed mogelijk dat er per mail documenten gestuurd worden ter ondersteuning en feedback. Deze documenten worden voorzien van feedback en teruggestuurd. Mijn mailbox wordt één keer per jaar opgeschoond, alle informatie en contactgegevens die niet meer noodzakelijk zijn, worden verwijderd.
 • Google Analytics: Deze statistieken geven mij inzicht hoe mijn website bezocht wordt, welke artikelen het goed doen en op welke manier bezoekers mijn website binnenkomen en verlaten. Op basis van deze gegevens maak ik nieuwe content die aansluit bij de behoefte van mijn bezoeker. Tevens pas ik mijn website aan zodat de gebruikersvriendelijkheid en de ervaring geoptimaliseerd worden.

Lees hier over het privacybeleid van Google.

 

Hoe lang bewaar ik jouw persoonsgegevens?

Exprezzit bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:Basis persoonsgegevens zoals hierboven beschreven (zie persoonsgegevens) zullen maximaal 7 jaar worden bewaard. De reden hiervoor is dat de belastingdienst vraagt om alles 7 jaar te bewaren. De gegevens worden na deze 7 jaar verwijderd en vernietigd.

 

Google Analytics

Exprezzit maakt gebruik van Google Analytics om te analyseren hoe de website wordt gebruikt. Via Google Analytics verzamelt Exprezzit gegevens over het aantal gebruikers dat de website bezoekt en vanuit welke pagina ze zijn doorgestuurd naar mijn website. De gegevens die ik hierbij verzamel bevatten geen persoonsgegevens en zijn op geen enkele wijze te herleiden naar individuele gebruikers. Voor het verzamelen van gegevens van Google Analytics wordt er een javascript tracking code op mijn website geplaatst die informatie naar Google verstuurd naar de servers van Google, o.a. in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.

Als je niet opgenomen wenst te worden in mijn Google analytics statistieken kun je gebruik maken van de Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Exprezzit deelt jouw persoonsgegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wie zijn deze derde partijen?

 • Denk bijvoorbeeld aan een fotograaf, een illustrator of een specifieke tekstschrijver. Alleen als dit een toegevoegde waarde heeft EN als jij hier toestemming voor geeft.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Exprezzit heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou in mijn bezit heb in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar tineke@exprezzit.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

 

Exprezzit wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Exprezzit neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij: tineke@exprezzit.nl.

 

Exprezzit beschikt tevens over een goede firewall. Alle verbindingen naar de website van via desktop, laptop, tablet of mobiel gaan via een beveiligde SSL verbinding.

 

Exprezzit heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.
 • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (exprezzit.nl) naar het hieraan gekoppelde IP-adres; het wordt voorzien van een digitale handtekening. U kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat u omgeleid wordt naar een vals IP-adres.

 

Vragen over deze privacy verklaring?

Heb je vragen n.a.v. deze privacyverklaring voel de ruimte om contact met mij op te nemen!

 

Mail: tineke@exprezzit.nl

Telefoon: 06 51 495 857. Ik doe mijn uiterste best om niet alleen wetmatig maar vooral ook in jouw belang, jouw gegevens te beschermen.

 

Met hartelijke groet,

Tineke Hummelen