Algemene voorwaarden

 

Exprezzit wil kwaliteit leveren. Wij zullen ons houden aan de eisen van zorgvuldigheid, rechtsgeldigheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en kenbaarheid. In het onderstaande concretiseren wij deze beginselen.

 

Artikel 1 Definitie

Onder ‘opdrachtgever’ wordt verstaan iedere natuurlijke of rechtspersoon die aan Exprezzit opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden. Onder deelnemer wordt verstaan de natuurlijke persoon die daadwerkelijk deelneemt aan de training of andere vorm van opleiding of onderwijs, aangeboden door Exprezzit. De deelnemer kan ook opdrachtgever zijn.


Artikel 2 Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en (rechts)handelingen tussen Exprezzit en opdrachtgever. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover zij uitdrukkelijk en schriftelijk tussen beide partijen zijn overeengekomen.

 

Artikel 3 Opdracht/offertes

3.1 Exprezzit verbindt zich ten behoeve van opdrachtgever tot het verrichten van enkele diensten, zoals weergegeven in het aanbod of de offerte, opgesteld door Exprezzit. Vorm en inhoud van deze diensten zullen in onderling overleg worden vastgesteld en aan de hand van de ontwikkelingen zo nodig worden bijgesteld.

3.2 De overeenkomst tot het verrichten van diensten wordt geacht tot stand te zijn gekomen, wanneer de desbetreffende opdracht van de opdrachtgever schriftelijk door deze is verstrekt aan Exprezzit, dan wel wanneer Exprezzit met de dienstverlening een aanvang heeft gemaakt.
3.3. Exprezzit ontvangt een honorarium zoals vastgelegd in het aanbod of offerte.

3.4. Al onze offertes hebben een geldigheidsduur van een maand na dagtekening.

3.5. Onze facturen kennen een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum.

 

Artikel 4 Wijziging, opschorting en ontbinding 

4.1. Indien in de acceptatie van een offerte voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de offerte worden aangebracht, komt de overeenkomst pas tot stand indien Exprezzit schriftelijk bericht geeft met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen.

4.2. Exprezzit is gerechtigd door een enkele schriftelijke mededeling elke met een opdrachtgever gesloten overeenkomst te ontbinden indien blijkt dat de opdrachtgever informatie heeft achtergehouden op basis waarvan Exprezzit – indien zij met deze informatie bekend was geweest – de overeenkomst niet of niet onder dezelfde voorwaarden zou zijn aangegaan, of indien achteraf blijkt dat onjuiste informatie door een opdrachtgever werd verstrekt.


Artikel 5. Annulering

5.1. Indien er omstandigheden van de zijde van Exprezzit zijn waardoor de training niet kan doorgaan, wordt aan de deelnemers een voorstel gedaan voor een nieuwe datum. Indien het bepalen van een nieuwe datum onmogelijk is, wordt aan opdrachtgever het vooruitbetaalde training geld gerestitueerd.
5.2. Na de totstandkoming van de overeenkomst geldt voor de opdrachtgever een bedenktijd van 14 dagen.

5.3. Opdrachtgever heeft het recht deelname aan of de opdracht voor een training te annuleren per aangetekend verzonden brief of per door Exprezzit bevestigde email.

5.4. Opdrachtgever kan de training schriftelijk per brief of per e-mail annuleren.
Bij annulering geldt de volgende staffel: 30% van het totaalbedrag bij annulering langer dan een maand voor aanvang van de eerste trainingsdag. Bij annulering tussen één maand en twee weken is 50% van het totale trainingsgeld verschuldigd, bij annulering korter dan 2 weken voor aanvang van de training 100%, het volledige bedrag, van het totale trainingsgeld.

5.5. Indien de factuur voor opdracht reeds betaald is, en restitutie nodig is, zal restitutie binnen 14 dagen plaatsvinden.

5.6. Vervanging van een verhinderde deelnemer is bij aanvang van het traject mogelijk, mits de vervanger aan de toelatingseisen voor de betreffende training voldoet.

 

Artikel 6: Overmacht

6.1. De partij die meent in overmacht te verkeren is verplicht de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis te stellen;

6.2. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt;

6.3. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, zoals ziekte (incl. van haar personeel), stroom- en computerstoringen, virussen, brand, diefstal, doch waardoor gebruiker niet in staat is de verplichtingen na te komen;

6.4. Exprezzit heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheden die (verdere) nakoming verhinderd intreedt nadat Exprezzit zijn verplichtingen had moeten nakomen;
6.5. Voor zoveel Exprezzit ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Exprezzit gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 7. Communicatie

7.1. Gedurende de loop van de overeenkomst zullen de opdrachtgever en Exprezzit regelmatig met elkaar overleggen over de stand van zaken, voortgang en alle andere zaken, de opdracht betreffende.

7.2. Exprezzit verplicht zich alle gegevens en inlichtingen te verstrekken die door of namens de opdrachtgever noodzakelijk of gewenst wordt geacht ter uitvoering, ter toepassing en ter controle van het in de overeenkomst overeengekomene, alles in de meest ruime zin des woords, doch met inachtneming van de privacy van betrokken partijen.

7.3. De opdrachtgever is verplicht op verzoek van Exprezzit alle benodigde informatie te verstrekken.

7.4. Vragen van administratieve aard zullen binnen een week beantwoord worden. Mocht een brief of mail een langere verwerkingstijd vragen, dan zal Exprezzit opdrachtgever binnen een week een bericht van ontvangst sturen en een indicatie geven wanneer deze een antwoord kan verwachten.

 

Artikel 8. Aansprakelijkheid

8.1. Exprezzit spant zich in om de gegeven training naar beste inzicht en vermogen uit te voeren, overeenkomstig de eisen van een goed vakmanschap. De werkzaamheden van opdrachtnemer hebben het karakter van een inspanningsverplichting.

8.2. Exprezzit is tegenover de opdrachtnemer en/of deelnemer die een rechtspersoon is of een natuurlijk persoon, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, slechts aansprakelijk voor schade die het directe gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid, doch maximaal voor een bedrag van de hoogte van de trainingsgelden per schade veroorzakend feit, waarbij een opvolgende reeks feiten als één feit wordt beschouwd.

8.3. Exprezzit is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie. 8.4. Exprezzit is niet aansprakelijk in geval opdrachtgever, deelnemer en/of een derde mogelijkheid hebben een verzekeringsmaatschappij aan te spreken.

8.5. Aan de inhoud van een informatieve brochure of websitetekst kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Artikel 9. Vertrouwelijkheid

Alle informatie die opdrachtgever verstrekt is vertrouwelijk voor Exprezzit, haar medewerkers en docenten. In geval van beëindiging van een overeenkomst, om welke reden dan ook, blijven bedoelde geheimhoudingsverplichtingen in stand.

 

Artikel 10: Betaling

10.1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door de gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. Bezwaren tegen de hoogte van facturen schorten de betalingstermijn niet op. Exprezzit is gerechtigd vooruitbetaling van het verschuldigde bedrag te verlangen;

10.2. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen 14 dagen c.q. binnen de overeengekomen termijn, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1,5% per maand of gedeelte van een maand, tenzij de wettelijke (handels-)rente hoger is, in welk geval de hoogste rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag;

10.3. In geval van liquidatie, (aanvraag van) faillissement, toelating van opdrachtgever tot wettelijke schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke personen, ondercuratelestelling, beslag of (voorlopige) surseance van betaling van opdrachtgever zijn de vorderingen van Exprezzit op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar;

10.4. De door opdrachtgever gedane betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

 

Artikel 11. Intellectueel eigendom

11.1 Intellectueel eigendom: Het auteursrecht op de door Exprezzit uitgegeven trainingsmaterialen, manuals, sheets, en welke andere in de training gebruikte schriftelijke materialen dan ook, hierna te noemen ‘materialen’, berust bij Exprezzit. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Exprezzit mag in welke vorm dan ook uit de materialen niet worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.

11.2. Ook het auteursrecht op offertes, rapporten, voorstellen en dergelijke die voortkomen uit de werkzaamheden van Exprezzit berust uitsluitend bij Exprezzit.

 

Artikel 12. Klachten en geschillen

12.1. Mocht opdrachtgever of deelnemer een inhoudelijke of procedurele klacht hebben, dan zullen zij binnen 2 weken een reactie ontvangen van Exprezzit. Binnen ten minste vier weken wordt de klacht behandeld.
Mocht de klacht niet binnen deze termijn afgehandeld kunnen worden, dan zal opdrachtgever daarvan in kennis worden gesteld, waarbij het uitstel wordt toegelicht. Dan zal ook een indicatie gegeven worden wanneer er wel uitsluitsel gegeven kan worden. Exprezzit zal hierin de vertrouwelijkheid in acht nemen.

12.2. Allereerst zal alle moeite worden gedaan om samen met opdrachtgever het probleem op te lossen. Mocht dat onverhoopt niet lukken, dan wordt er een onafhankelijke derde ingeroepen. De uitspraak van deze derde is dan bindend voor Exprezzit. Eventuele consequenties worden zo snel mogelijk afgehandeld.
12.3. Klachten zullen gedurende 3 jaar worden gearchiveerd en daarna worden vernietigd.
12.4. Op de overeenkomsten en de relatie tussen opdrachtnemer en opdrachtgever en deelnemer is Nederlands recht van toepassing. De geschillen voortvloeiend uit de rechtsverhouding worden in hoogste instantie uitsluitend aan de Nederlandse rechter ter beoordeling voorgelegd.

 

Artikel 13. Bedenktijd

De deelnemer heeft na inschrijving van een open training een bedenktermijn van zeven werkdagen.